Rules

เป็นผู้ทีมีร่างกายแข็งแรง และเซ็นแบบฟอร์มยินยอมเรียบร้อย The eligible person must be physically fit and signed the waiver form.

การสมัคร | Registration : ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูข้อมูลการสมัครได้ที่หน้า Race Registration, Please find registration information at Race Registration

  1. Elite Men | Elite | 18+
  2. Elite Women | Femenino | 18+
  3. Master A | Aficionado | 30-39
  4. Master B | Idol | 40-49
  5. Master C | Legend | 50+
  6. Junior | Prodigy | 17-

1. The ICE organizer will use the current standing positions of the top 10 riders of each categories from the Asian Enduro Series as “Qualification Seeding Order”, the rest of the riders will be placed after that. The qualification results will be used to set rider’s start times and waves start.
2. During the Liaison Stage (LS) riders must bring their bike up to the start gate of each Special Stage (SS) under their own power “within a given time”.
3. Special Stage (SS) are “timed” stages which will have a minimum of 80% downhill and a maximum of 20% up hill in each trail. Start time begins when the riders go pass the start gates and ends when the riders go pass finish gates.
4. Once riders pass the finish gates of the SS, riders will be on LS and have to travel to the start gate of the next SS “within a given time”. Then repeat number 2 and 3until riders complete the whole course.

1. นักขี่เสือภูเขาเอนดูโรทั้งหมดจะถูกจัดลำดับในการปล่อยตัว และแบ่งเป็นกลุ่มเวลาที่เรียกว่า WAVE โดยจัดจากการ Qualify ในการปล่อยตัว Qualify จะปล่อยนักขี่ 10 คนแรกในรายการ Asian Enduro Series ที่มีตำแหน่งสูงสุดของแต่ละรุ่นอายุในขณะนั้นก่อน และจะปล่อยนักขี่ที่เหลือในรุ่นอายุนั้นๆ ตามไป
2. สเตจเดินทางหรือ Liaison Stage (LS) จะเป็นเส้นทางที่นักขี่จะใช้ขี่ไปยังจุด Start ของสเตจทดสอบซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นทางขึ้นเขา นักขี่จะต้องขี่รถจักรยานของตนเองบน LS ไปยังจุด Start ของสเตจทดสอบ “ภายในเวลาที่กำ หนดให้”
3. สเตจทดสอบหรือ Special Stage (SS) จะมีลักษณะเส้นทางที่เป็นทางลงเขาอย่างน้อย 80% ของเส้นทาง และจะมีทางขึ้นเขาไม่เกิน 20% ของเส้นทาง การขี่ใน SS เริ่มเมื่อขี่ผ่านจุด Start ระบบจะเริ่มทำการบันทึกเวลาที่ใช้ในสเตจทดสอบของท่าน และตัดเวลาเมื่อขี่ผ่านจุด Finish ของ SS
4. เมื่อขี่ผ่านจุด Finish ของ SS นักขี่จะต้องเดินทางต่อไปบน LS เพื่อไปยังจุด Start ของ SS ต่อไป “ภายในเวลาที่กำหนดให้” อีกเช่นกัน และจะเริ่มปฎิบัติตามข้อ 2 วนไปจนครบทุก SS ที่จัดไว

ผู้จัดจะรวบรวมเวลาของท่านใน Special Stage นักขี่ที่ใช้เวลาในการขี่รวมแล้วได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
The ICE organizer will add the times from all of the Special Stages of each riders. The
winner is the rider that have the lowest total accumulated time.

1. หากนักขี่ใช้ “เวลาที่กำ หนดให้” ในสเตจเดินทาง LS เกินกว่าที่กำ หนด เวลาส่วนที่เกินจะถูกนำ มาบวกเพิ่มกับเวลาทดสอบที่จะทำการขี่ “แบบจับเวลา” ใน SS ต่อไป
2. นักขี่สามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในระหว่างรายการ ICE แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม ทีมงานหรือบุคคลภายนอกจัดเตรียมอุปกรณ์ หรือให้ความช่วยเหลือนักขี่จักรยานในระหว่างรายการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้จัดงาน ICE หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์จากรายการ ICE ทันที
3. นักขี่ที่ขี่จักรยานลัดออกนอกเส้นทางที่กำ หนดไว้ เพื่อหวังผลเวลาที่ดีกว่า จะถูกตัดสิทธิ์จากรายการ ICE ทันที ในกรณีที่นักขี่ลัดออกนอกเส้นทางที่กำ หนดไว้โดย “ไม่เจตนา” ผู้จัดจะปรับโทษโดยการบวกเพิ่มเวลา 5 นาที
4. นักขี่จะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด หากนักขี่ท่านใด “เจตนา” ทิ้งขยะ หรือสิ่งของในที่ๆ ไม่สมควรจะถูกตัดสิทธิ์จากรายการ ICE ทันที แต่หากเป็นการทิ้งโดย “ไม่เจตนา” กรรมการจะปรับโทษตามเหตุสมควรโดยการบวกเพิ่มเวลาอย่างน้อย 5 นาที
5. ห้ามนักขี่ซ่อน พัก วาง หรือเตรียมอุปกรณ์ เสบียงและอื่นๆ ที่เป็นของติดตัวไว้ระหว่างเส้นทาง LS และ SS ของทุกชิ้นต้องพกติดตัวเท่านั้น ผู้จัดจะปรับโทษโดยการบวกเพิ่มเวลา 5 นาที สำ หรับนักขี่ที่ละเมิดกติกา
6. ห้ามนักขี่จักรยานใช้ยานพาหนะที่ไม่ใช่ของผู้จัดตลอดงาน ICE หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์รายการ ICE ทันที
7. นักขี่สามารถใช้เพียงหนึ่งเฟรม หนึ่งตะเกียบหน้า และล้อหนึ่งคู่ ตลอดงาน ICE ห้ามนักขี่เปลี่ยนอุปกรณ์บนจักรยานที่ผู้จัดได้ติดสติกเกอร์ควบคุมไว้แล้วโดยมิได้รับอนุญาตจาก ICE Director หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์รายการ ICE ทันที หากได้รับอนุญาตจาก ICE Director หลังจากที่นักขี่ได้เปลี่ยนอะไหล่แล้ว จะต้องนำจักรยานมาติดสติกเกอร์ควบคุมใหม่ที่ ICE Office ในกรณีที่นักขี่ได้รับอนุญาตจะถูกบวกเวลา 2 นาที ไปใน SS ต่อไป
8. ห้ามนักขี่ปรับเปลี่ยนเครื่องหมายหรือสิ่งอื่นๆ ที่ผู้จัดได้เตรียมไว้เพื่อกำ หนดเส้นทาง หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์รายการ ICE ทันที
9. นักขี่จะต้องติดหมายเลขนักขี่ ICE และสติกเกอร์บังคับตามจุดที่กำ หนดให้ หากฝ่าฝืนจะถูกบวกเวลา 30 วินาที ไปใน SS ต่อไป
10. นักขี่จะต้องมาฟัง ICE Briefing ตามเวลาที่กำ หนดทุกคน เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนกติกา เส้นทาง หรือตารางเวลา และอื่นๆ ที่จะชี้แจงให้ทราบระหว่าง ICE Briefing การที่นักขี่ไม่ได้เข้าร่วม แล้วไม่ทราบถึงรายละเอียดจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้จัด
11. นักขี่จะต้องมีวินัยในเรื่องเวลานัดหมายต่างๆ ที่ผู้จัดได้กำ หนด ผู้จัดจะไม่เลื่อนกำ หนดการให้นักขี่ที่ไม่ตรงต่อเวลา และอาจถูกบวกเวลาที่เกินเข้าในเวลา SS
12. ในกรณีที่พบนักขี่ที่บาดเจ็บบน SS เป็นหน้าที่ของนักขี่ผู้พบเห็นเหตุการณ์จะต้องแจ้งกรรมการที่อยู่ใกล้ที่สุดในจุดถัดไป นักขี่ผู้ที่เสียสละเวลาจะได้รับการพิจารณาให้ทำการขี่ใน SS นั้นอีกครั้ง
13. นักขี่จักรยานจะต้องสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องตลอดรายการ ICE ทั้งรายการ หากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องจะถูกบวกเวลา 30 วินาที ไปใน SS ต่อไป
14. เนื่องจากงาน ICE จัดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติ ผู้ร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามกฎของอุทยานอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจจะถูกตัดสิทธิ์จากรายการ ICE ทันที

1. If riders can not arrive within the given time on the LS, the over time will be added to the next SS time.
2. Riders are encouraged to help fellow riders on course. Any rider receiving outside assistance from a non-registered rider without prior agreement from the ICE Director will be disqualified. This includes using team staff/outside help to carry equipment
around the course or perform repairs during the course of ICE.
3. Any riders trying to save time by choosing a line that lines outside of the marked course will be disqualified. The ICE organizer may choose, in exceptional circumstances, to apply 5 minutes time penalty, not a DSQ to a rider found to have cut the course without intention.
4. Riders must take care of the environment to the highest degree. Riders must not leave rubbish at anytime while participating the event. Any riders found rubbished the environment intentionally will be disqualified from ICE. For riders found rubbished the environment unintentionally will be penalized with at least 5 minutes added to the SS time.
5. Any riders found stashing food or kits during the whole course of ICE in both LS and SS will be penalized with 5 minutes added to the SS time.
6. Only the shuttling service provided by the organizer is allowed, riders found using illegal shuttling will be disqualified.
7. Only one frame, fork and one pair of wheels can be used by a rider during ICE. Riders must not change out the mentioned parts of the bike, unless allowed by the ICE Director. Riders will be disqualified if found without controlled stickers. Following the repair the rider must return to the ICE Office to have the replacement part(s) restickered before rejoining ICE. 2 minute penalty will be added to the next SS time for riders having received approval by the ICE Director.
8. Any tempering of signages or equipments that the ICE official placed out will result in disqualification.
9. Riders must display ICE rider’s number and official sponsor decals given onto the recommended parts of the bike. 30 seconds penalty will be added to the next SS time if found without.
10. Every riders must attend the ICE Briefing at the appointed time by the organizer. Changes to the rules, course, timetable etc and details of course marking, feed stations and assistance locations will be communicated at this briefing. Non-attendance of
the ICE Briefing will not be accepted as an excuse for any rule violation by any rider.
11. It is the rider’s responsibility to be on time as per the time table provided by the organizer. The organizer will not alter the time table for late riders and may result in the over time added to the SS time.
12. Where a rider believes another rider is injured on course, they should alert the next ICE official/marshal they see. The Special Stage result of any rider delayed due to voluntarily assisting another rider will be determined by ICE officials for a re-run of that SS.
13. All riders must wear a helmet correctly during the whole course of competition. This includes riding during the Liaison Stages. A 30 seconds penalty will be added to the next SS if riders found not wearing a helmet correctly.
14. Because the event is organized in the National Park property, all rules of the National Park must be strictly followed or you may be disqualified.

เนื่องจากรูปแบบของการขี่แบบเอนดูโร นักขี่จะทำการทดสอบใน SS ที่เป็นทางลงเขาเป็นหลัก ดังนั้นประเภทของรถจักรยานที่อนุญาตให้ใช้ได้จะต้องเป็นจักรยานเสือภูเขาที่มีระบบซับแรงกระแทกที่มีช่วงยุบระหว่าง 120-180 มม. ต้องมีตะเกียบหน้าแบบมีแผงคอชิ้นเดียวเท่านั้น และควรมีอัตราทดเกียร์ที่สามารถขี่ได้ดีทั้งขึ้นและลง Because of the nature of the Enduro MTB format, a suspensioned mountain bike with approximately 120-180 mm travel with single crown must be used, and good transmission ratio for riding both uphill and downhill is highly recommended.

นักแข่งจักรยานต้องสวมหมวกนิรภัยเสมอขณะขับขี่รถจักรยาน การสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ให้เป็นไป ตามวิจารณญาณของนักจักรยาน ทั้งนี้ผู้จัดแนะนำให้นักแข่งสวมสนับเข่า สนับศอก ถุงมือ หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ เกราะลำตัว ถ้ามี เนื่องจาก เส้นทางแข่ง SS อาจมีความเร็วสูง

All riders must wear a helmet during the whole course of competition. If you are walking during a Liaison Stage, a helmet can be removed. The correct fitting, condition and suitability of the rider’s helmet is the sole responsibility of the rider.
Specific body protection including but not limited to, knee pads, elbow pads, full fingered gloves, full face helmet and torso protection are strongly encouraged but not required. The extent of the protection worn by a racer in excess of a standard helmet, is up to the sole discretion of the rider.

1 – 5 Elite Men | Elite | 18+
1 – 5 Elite Women | Femenino | 18+
1 – 5 Master A | Aficionado | 30-39
1 – 5 Master B | Kenage | 40-49
1 – 5 Master C | Legend | 50+
1 – 5 Junior | Prodigy | 17-
1 – 3 Team

DOWNLOAD Rule Book 2019

Team Category

เพื่อส่งเสริมให้มีความหลากหลายของกลุ่มอายุ เพศ ของผู้ร่วมการแข่งขัน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความ สามัคคีในการทำงานเป็นทีมของผู้ร่วมการแข่งขัน
To encourage more riders from each age categories to join Thailand Enduro Series, and to promote teamwork and friendship.

นักขี่จะเข้าร่วมประเภททีมโดยปริยายถ้าคุณสมบัติครบตามที่กำ หนดไว้ด้านล่าง
1. นักขี่สามารถเข้าร่วมประเภททีมได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. ชื่อทีมของนักขี่ต้องเหมือนกันทั้งทีมเท่านั้น ถ้าชื่อทีมไม่เหมือนทั้งหมดจะถือว่าต่างทีมกัน
3. คิดคะแนนจากลำดับผลการทดสอบของนักขี่ในทีมที่ดีที่สุด 3 ลำดับ ตามรุ่นของนักขี่นั้นๆ (ตารางคะแนนดูที่ภาคผนวก)
4. ไม่มีค่าสมัครเพิ่มเติมในการเข้าร่วม

You will be entered under Team Category automatically if you meet the following
conditions:
1. Each team must contain a minimum of two riders.
2. All team member must have exactly the same team name, any partial similarity of the name will be considered as different team.
3. Team ranking will be calculated from points of the team’s best three rider’s results in their age categories. (Please see appendix for the point table)
4. No extra fee needed.

จัดให้มีรางวัลเฉพาะ 3 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด
Trophies will be awarded for the 3 winning teams.

ผู้จัด International Chiang Mai Enduro มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฏกติกาได้ทุกเมื่อ
The International Chiang Mai Enduro organizer reserve the right to change the rules at anytime.

Points Table

Position Men Women Junior Masters A, B, C
1 500 400 300 400
2 450 350 250 350
3 420 320 220 320
4 400 300 200 300
5 390 290 190 290
6 380 280 180 280
7 370 270 170 270
8 360 260 160 260
9 350 250 150 250
10 340 240 140 240
11 330 230 130 230
12 320 220 120 220
13 310 210 110 210
14 300 200 100 200
15 290 190 90 190
16 280 180 80 180
17 270 170 70 170
18 260 160 60 160
19 250 150 55 150
20 240 145 50 145
21 230 140 45 140
22 220 135 40 135
23 210 130 35 130
24 200 125 30 125
25 190 120 25 120
26 180 115 20 115
27 170 110 15 110
28 160 105 10 105
29 150 100 5 100
30 145 95 3 95
31 140 90 90
32 135 85 85
33 130 80 80
34 125 75 75
35 120 70 70
36 115 65 65
37 110 60 60
38 105 55 55
39 100 50 50
40 95 45 45
41 90 40 40
42 85 35 35
43 80 30 30
44 75 25 25
45 70 20 20
46 65 15 15
47 60 10 10
48 55 5 5
49 50 3 3
50 49 1 1
51 48
52 47
53 46
54 45
55 44
56 43
57 42
58 41
59 40
60 39
61 38
62 37
63 36
64 35
65 34
66 33
67 32
68 31
69 30
70 29
71 28
72 27
73 26
74 25
75 24
76 23
77 22
78 21
79 20
80 19
81 18
82 17
83 16
84 15
85 14
86 13
87 12
88 11
89 10
90 9
91 8
92 7
93 6
94 5
95 4
96 3
97 2
98 1

sponsored by

sponsored by
Media Partners